CanOpen Bus Remote I/O

Industrial IO

     อุปกรณ์ Remote I/O Module ที่รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้งานครอบคลุมทุกมาตรฐานในการสื่อสารง่ายสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงโปรโตคอล

Product Types

CanOpen Bus Remote I/O

CAN-2000 Series คือ Stand-Alone Remote I/O Module ที่รองรับ โปรโตคอล 3 แบบ แบ่งเป็น
CAN-2000C Series รองรับโปรโตคอล CANOpen
CAN-2000D Series รองรับโปรโตคอล DeviceNet
CAN-2000 Series รองรับโปรโตคอล CCON

CAN 2000 Series

Selection Guide

can2000Series Spec1