Industrial IO

     อุปกรณ์ Remote I/O Module ที่รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้งานครอบคลุมทุกมาตรฐานในการสื่อสารง่ายสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงโปรโตคอล

Product Types

PFN-2000 Series

   คือ Remote I/O Module ที่รองรับโปรโตคอล PROFINET มีการตั้งค่าที่ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

pfn 2024

Selection Guide

PFN2000 Spec