ZigBee DIO (Router)

ZigBee IO Module 11 01

Remote I/O Module อุปกรณ์สำหรับงาน Control and Monitoring ควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยเครือข่าย ZigBee ง่ายต่อการติดตั้งลดความยุ่งยากในการเดินสาย

Product Types