• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Blog
  • >
  • What is LoRa Network ? เครื่อข่ายระยะไกลที่ใช้พลังงานต่ำ

What is LoRa Network ? เครื่อข่ายระยะไกลที่ใช้พลังงานต่ำ

lora diagram

What is LoRa network ?

LoRa

LoRa Network ย่อมาจาก Long range Network ซึ่งก็คือ เครือข่ายไร้สายระยะไกลที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล สื่อสารตลอดเวลา ส่งข้อมูลได้ไม่มากในแต่ละครั้ง แต่ใช้พลังงานต่ำ ซึ่งเหมาะกับการใช้งาน IoT หรือ Internet of Things นั่นเอง กสทช. อนุญาตให้ใช้งาน LoRa ย่านคลื่นความถี่ 920-925 MHz กำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 4 วัตต์ได้แล้ว

LoRa มีชื่อเสียงมาจาก “ระยะการสื่อสารที่ไกล” ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำ, อัตราการส่งข้อมูลต่ำ และ มีการติดต่อสื่อการแบบไร้สายระยะไกล สามารถเป็นตัวเลือกใหม่แทนการรับส่งข้อมูลแบบอื่นๆเช่น PSK(Phase Shift Keying), FSK(Frequency Shift Keying) เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งกับระบบ IoT(Internet of Things) ผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลด อุปกรณ์ต่างๆเช่น ตัวทวนสัญญาณ(Repeaters), สายสัญญาณ และอื่นๆ ทำให้ลดต้นทุนในระบบลงอย่างมาก

lora diagram