Real-time Redundant Ring Ethernet

ป้องกันความผิดพลาดทางการสื่อสาร ด้วยโครงข่ายแบบวงแหวน
ตรวจจับความผิดพลาดและกู้คืนเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว

Real time Redundant Ring Ethernet 1

Series Specifications