Ethernet Gateway

Ethernet Gateway

Ethernet คือเทคโนโลยีเครือข่ายในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อเริ่มพัฒนาเครือข่าย Ethernet นั้นสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 10 Mbps แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet ที่ทำความเร็วได้ถึง 100 Mbps จนกระทั่งถึง 10 GbE โดย Ethernet มีมาตรฐานรับรองด้วยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค (IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Ethernet Lan Full

Series Specifications