การตั้งค่าเพื่อ Remote SFTP ผ่าน RMS

RMS SFTP

       Remote SFTP เป็นฟีเจอร์ของ Teltonika RMS ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไปยังไปยัง SFTP Server ปลายทางโดยใช้อุปกรณ์ Teltonika เป็นตัวเชื่อมต่อ

       ซึ่ง SFTP ย่อมาจาก Secured File Transfer Protocol เป็นProtocol โปรโตคอลที่นำมาใช้แทน FTP โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของ SSH ซึ่งจะมี sftpserv เป็นโปรแกรมที่รันอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รอรับการติดต่อจากไคลเอ็นต์ผ่านทางคำสั่ง sftp ทำหน้าที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระยะไกลระหว่าง Client Server เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเอกสาร จัดการเอกสาร เคลื่อนย้าย ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Teltonika RMS REMOTE SFTP

โดยการใช้งาน Remote SFTP มีขั้นตอนดังนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางกับอุปกรณ์ Teltonika ( อุปกรณ์ปลายทาง SFTP Server )
 2. ไปที่ Teltonika RMS 192 Remote management system
 3. ไปที่เมนู RMS CONNECT > REMOTE SFTP
teltonika RMS Connect - 3

4. ADD NEW REMOTE+

Add device

5. ใส่รายละเอียดของอุปกรณ์ดังนี้

 • ตั้งชื่ออุปกรณ์

 • หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

 • หมายเลข Port ( ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ SFTP Server )

 • Protocol ใส่ได้ค่าเดียวคือ SFTP

 • เลือก Device

SFTP Device

6. กดปุ่ม Connect

SFTP Connect

7. ทำการใส่ Username และ Password ในกรณีที่มีการทำ Authentication

SFTP authen

8. เมื่อเข้าได้สำเร็จจะสามารถจัดการกับข้อมูลภายใน SFTP Server ได้ดังนี้

 • Create file

 • Create directory

 • Upload file

SFTP Edit
SFTP Edit
rmscom

TELTONIKAREMOTE MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

RMS Remote management system Platform เพื่อการเข้าถึง และการจัดการจากระยะไกลที่ปลอดภัย และสมบูรณ์แบบจาก Teltonika

related products