LPWAN ปลดล็อกศักยภาพการสื่อสารเพื่องาน IoT

  • Post category:Blog

LPWAN เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่องาน IoT Low-Power, Wide-Area Network หรือ LPWAN เป็นคำทั่วไปสำหรับกลุ่มของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้:อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลในบริเวณกว้าง (ระยะไกล)ต้นทุนต่ำ ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และต้นทุนด้านเครือข่ายมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่จำกัดLPWAN ได้ถูกพัฒนาจากหลายทีม หลายบริษัท ซึ่งความแตกต่างหลักคือเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่าย LoRa LoRa หนึ่งในเทคโนโลยี LPWAN ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน แต่ในเรื่องความคลอบคลุมของสัญญาณเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน เพราะตัวรับและตัวส่งสัญญาณต้องถูกติดตั้งให้ทั่วถึง LoRa จึงเหมาะสำหรับ solution ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่จำกัด หรือเครือข่ายส่วนตัวเท่านั้น  NB-IoT ในด้านของอุตสาหกรรม mobile และผู้ในบริการเครือข่ายก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้…

Continue ReadingLPWAN ปลดล็อกศักยภาพการสื่อสารเพื่องาน IoT