Industrial IoT

กลุ่มอุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัด และควบคุม อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรโตคอล เพื่อการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สร้างการสื่อสารและร่วมมือกันระหว่างอุปกรณ์และมนุษย์ในแบบเรียลไทม์ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม 4.0 

Product Type

หลากหลายประเภทให้คุณเลือกใช้
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา

ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Industrial Wireless

Industrial Wireless

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Industrial Ethernet Switch

อุปกรณ์ตัวกลางการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่างๆ เข้าหากันในระบบ Network

Protocol gateway

โปรโตคอลที่สื่อสาร ผ่านอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับระบบด้านอุสาหกรรม

Industrial Wireless

I/O Module

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Serial Server

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Industrial Wireless

Data acquisition and control

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Industrial Wireless

Intelligent Power Meter

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Industrial Wireless

IIOT Gateway

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Industrial Wireless

IIOT Sensor

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระดับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง

Close Menu
×
×

Cart