Wi-Fi Converter

Wi Fi

Wi-Fi ( ย่อมาจาก Wireless Fidelity ) หรือที่คนทั่วๆ ไปรู้จักกันในนาม Wireless LAN หรือ WLAN (Wireless Local Area Network) เป็นเครือข่ายไร้สาย ที่เป็นที่นิยมใช้ตามบ้าน หรือ สำนักงานต่างๆ ทั่วไป ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz จุดเด่นคือสามารถส่งข้อมูลในปริมาณมากๆ ได้ แต่ก็ใช้พลังงานมากตามไปด้วย

Wi-Fi เชื่อมโยงอุปกรณ์ด้วยวิธีกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (spread-spctrum or OFDM radio) ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระภายในบริเวณที่สัญญาณครอบคลุม ทำให้ลดข้อจำกัดในทำงาน และลดต้นทุนในการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณ

Wifi Converter คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับแปลงสัญญาณใดๆ ให้เป็นสัญญาณ Wifi เพื่อการทำงานที่สะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น

Series Specifications