Modbus Gateway

Diagram 01

Modbus Gateway Device

   Modbus เป็นโปรโตคอลมาตรฐานในการสื่อสารของอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมที่นิยมใช้กันมากที่สุด สามารถเชื่อมต่อได้ที่ละหลายอุปกรณ์ภายใต้เครื่อข่ายสายสัญญาณ Serial
   Modbus Gateway Device คือ อุปกรณ์ตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง Modbus TCP และ RTU/ASCII ทำลายข้อจำกัดทางภาษาในการสื่อสาร และระยะทางในการรับส่งข้อมูล สามารถกำหนดเส้นทางในการเดินทางของข้อมูลนั้นๆ เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นตามไปด้วย

Series Specifications