Profinet Gateway

Profinet Network คือมาตรฐานอีเทอร์เน็ตที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพ่อนำมาใช้งานในอุตสาหกรรม มีลักษณะที่คล้ายกับอีเธอร์เน็ตทั่วไปทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าโดยสามารถตั้งค่าผ่านฮับสวิตช์ได้ หรือสามารถเข้าผ่านเครือข่านไร้สาย WLAN หรือบลูทูธ ได้อีกด้วย

Series Specifications