Industrial IO

     อุปกรณ์ Remote I/O Module ที่รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้งานครอบคลุมทุกมาตรฐานในการสื่อสารง่ายสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงโปรโตคอล

Product Types

ECAT-2000 Series

  คือ Remote I/O Module ที่รองรับโปรโตคอล EtherCAT มีการตั้งค่าที่ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

EtherCAT

Selection Guide

ECAT2000 Spec1
ECAT2000 Spec2
ECAT2000 Spec3