Industrial IO

     อุปกรณ์ Remote I/O Module ที่รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้งานครอบคลุมทุกมาตรฐานในการสื่อสารง่ายสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงโปรโตคอล

Product Types

I-87H17W

  คือ HART Analog input module ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานง่าย และประหยัด มีตัวต้านทานในตัวสามารถวัดกระแสได้ รองรับโปรโตคอล DCON สามารถพัฒนาได้ด้วย VC, VB, C#, VB.NET

I 87H17WCR DCON IO Module 01 126674

Selection Guide

I87H17W Diagram
I87H17W Specifications