การตั้งค่าเพื่อการ Remote Desktop ผ่าน RMS

RMS Remote RDP

Remote Desktop เป็นฟีเจอร์ของ Teltonika RMS ที่ใช้สำหรับการ Remote ไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับ Teltonika โดยอุปกรณ์ปลายทางต้องอุปกรณ์ Computer เนื่องจากเป็นการรีโมทด้วย RDP และ VNC

Remote Desktop
teltonika RMS Connect - 3

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางกับอุปกรณ์ Teltonika ( อุปกรณ์ปลายทางต้องเปิดการใช้งาน RDP sหรือติดตั้งโปรแกรม VNC )

  2. ไปที่ Teltonika RMS  192  Remote management system

  3. ไปที่เมนู RMS CONNECT > REMOTE DESKTOP

4. ADD NEW REMOTE+

Add device

5. ใส่รายละเอียดของอุปกรณ์ดังนี้

  • ตั้งชื่ออุปกรณ์

  • หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

  • หมายเลข Port ( Defualt ของ Remote Desktop คือ 3389 )

  • Protocol สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ RDP และ VNC ขึ้นอยู่กับการรองรับของอุปกรณ์ปลายทาง

  • เลือก Device

End Device

6. กดปุ่ม Connect

Connect

7. เลือก Remote new window หน้าจอของอุปกรณ์ปลายทางก็จะแสดงขึ้นมา

Windows
rmscom

TELTONIKAREMOTE MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

RMS Remote management system Platform เพื่อการเข้าถึง และการจัดการจากระยะไกลที่ปลอดภัย และสมบูรณ์แบบจาก Teltonika

related products

RUT950

RUT950

4G LTE Wi-Fi Dual-SIM Router

Router Logo

RUT955

Industrial 4G/LTE Wi-Fi router RS232/RS485